Η Τέχνη στην Εκπαίδευση – Καλές Πρακτικές

Εφαρμογή της μεθόδου
«Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Τέχνη»